Ochrana osobních údajů

Globex Trading CZ s.r.o IČO: 26392224, se sídlem Karlovy Vary, Jenišov, Zalomená 44, PSČ 360 01 zapsaná v obchodním rejstříku městským soudem v Plzni  otdil C, vl. 17388, je v rozsahu své zákonné licence povinna k zpracování Vašich osobních údajů za účelem splnění zákonných a smluvních povinností souvisejících s realizací ubytovaní v apartmanu.

Globex Trading CZ s.r.o jakožto správce klade vysoký důraz na ochranu osobních údajů, ať už z pohledu jejich důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti. Za tímto účelem má Globex Trading CZ s.r.o zpracovaný bezpečnostní projekt na ochranu osobních údajů, který obsahuje všechny organizační, personální, technické i legislativní požadavky, nezbytné pro ochranu osobních údajů. Nedílnou součástí projektu je i jasné definování bezpečné manipulace s osobními údaji v tištěné i elektronické podobě. Globex Trading CZ s.r.o zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném k plnění svých zákonných i smluvních povinností a zároveň k zajištění co nejlepších a nejkvalitnějších služeb svým zákazníkům. Rozsah, účel jakož i zpřístupňování nebo poskytování osobních údajů je uveden v tomto dokumentu.

Globex Trading CZ s.r.o zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Tento dokument obsahuje přehled základních informací o zpracování Vašich osobních údajů. Je zde uvedeno vysvětlení základních pojmů, kategorie osobních údajů, které Globex Trading CZ s.r.o. zpracovává, za jakým účelem je zpracovává, na základě jakého právního základu osobní údaje zpracovává a komu jsou předávány a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

1) Co se rozumí osobními údaji

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Mezi osobní údaje lze zařadit zejména jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, ale také IP adresu, email, telefonní kontakt atd.

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou pak údaje citlivé, což jsou údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a dále genetické údaje, biometrické údaje jedinečně identifikující fyzickou osobu a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

2) Subjekt osobních údajů

Subjektem osobních údajů je každá fyzická osoba, k níž se předmětné osobní údaje vztahují.

3) Kategorie osobních údajů, které o vás Globex Trading CZ s.r.o. zpracovává

Globex Trading CZ s.r.o zpracovává jen ty údaje, které jsou nezbytné pro účely dále uvedené v tomto dokumentu.

Zejména se tak jedná o následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (např. titul, jméno, příjmení, datum narození);
 • kontaktní údaje (např. trvalá adresa, kontaktní adresa, e-mailová adresa a telefonní kontakt);
 • elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče, název domény);
 • údaje o zdravotním stavu;
 • dále Globex Trading CZ s.r.o zpracovává i další údaje, které jsou jí předány nebo které shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb, je-li to nezbytné pro naplnění účelu, pro který jsou poskytovány (např. údaje o cestovních dokladech).

V této souvislosti Vás Globex Trading CZ s.r.o. informuje, že není Vaší zákonnou povinností poskytnout osobní údaje, avšak z logiky věci není bez poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním možné uzavřít smlouvu o zájezdu ani plnit případně povinnosti z ní vyplývající. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu však není podmínkou uzavření smlouvy o rezervace.

4) Právní základ zpracování osobních údajů

Globex Trading CZ s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě následující právních základů:

 • Smlouva o rezervaci apartmánu, smlouva o přepravě nebo jiné smlouvy;
 • Oprávněný zájem, kterým je ochrana práv a oprávněných zájmů Globex Trading CZ s.r.o a jejích zákazníků, vnitřní evidence a kontrola;
 • Plnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • Zákona č. 326/1999 Sb Zákon o pobytu cizinců na uzemí České republiky.
 • Souhlas subjektu údajů.

5) Účely zpracování

Osobní údaje Globex Trading CZ s.r.o. zpracovává na základě výše uvedených právních důvodů zejména:

 • Za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o rezervace, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:

- Rezervace apartmanů;
Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání
a číslo cestovního dokladu, visa.

 • Za účelem plnění právních povinností, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:

- Získaní auditního prověření a vyhotovení daňového přiznání;
- Evidence dokladů v účetnictví společnosti a následná realizace plateb a dalších obchodních transakcí.
Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání
a číslo cestovního dokladu,

 • Za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Globex Trading CZ s.r.o , kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:

- Uplatnění právních nároků.
Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu, případně popis zdravotního stavu

 • Za účelem marketingu, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:

- Nabídka produktů a služeb poskytovaných Globex Trading CZ s.r.o. a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů;
- Marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku
Globex Trading CZ s.r.o. Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
Titul, Jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, adresa.

 

6) Předávání osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány zejména obchodním partnerům, kteří zajišťují realizaci sjednaných služeb na základě smlouvy o rezervace. Jedná se tak o ubytovací zařízení, partnery v destinaci, pojišťovnu ERV a další.

Dále mohou být osobní údaje poskytovány v případě zakoupení dalších služeb prostřednictvím Globex Trading CZ s.r.o poskytovatelům těchto služeb coby správcům těchto osobních údajů, zejména ERV a provozovatelům parkovišť.

Vaše osobní údaje mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovatelům za účelem plnění právních povinností a ochrany zájmů Globex Trading CZ s.r.o daňovým poradcům, auditorským společnostem a advokátům, jakož i subjektům zajišťujícím technickou podporu.

Globex Trading CZ s.r.o rovněž upozorňuje, že osobní údaje mohou být dále poskytnuty orgánu veřejné moci, a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

 

7) Doba zpracování osobních údajů

Globex Trading CZ s.r.o zpracovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a po dobu vyžadovanou zákonem. Osobní údaje získané na základě smlouvy o zájezdu či jiné obdobné smlouvy tak budou zpracovávány po dobu 10 let a osobní údaje získané na základě souhlasu za účelem marketingu budou zpracovávány po dobu 5 let.

 

8) Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených osobních údajů.

Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má subjekt údajů také:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na opravu nesprávných osobních údajů;
 • právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů;
 • právo namítat zpracovávání svých osobních údajů pro tento účel;
 • právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolal svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně;
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které Globex Trading CZ s.r.o dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů);
 • právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.

V případě, že si u Globex Trading CZ s.r.o uplatňuje subjekt údajů některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti subjektu údajů nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má Globex Trading CZ s.r.o. oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si Globex Trading CZ s.r.o právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

 

9) Kontaktní údaje Globex Trading CZ s.r.o.

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s osobními údaji a/nebo za účelem uplatnění práv subjektů údajů kontaktujte jakožto správce:

 • písemně na adrese: GlobexTrading CY s.r.o., Zalomená 44, 360 01, Jenišov
 • písemně prostřednictvím emailové adresy: yurys@seznam.cz
 • telefonicky na tel. č.: + 420 606 904 202

10) Závěrečná ustanovení

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají skutečnostem a právním předpisům platným a účinným v době zveřejnění tohoto dokumentu. Globex Trading CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na aktualizaci tohoto dokumentu. Aktualizovaná verze tohoto dokumentu bude vždy zveřejněna na našich internetových stránkách.

Obsah tohoto dokumentu se nevztahuje na jiné webové stránky, obchodní partnery Globex Trading CZ s.r.o. ani na jiné subjekty, bez ohledu na to, zdali jsou jejich webové stránky jakkoli propojeny s webovou stránkou Globex Trading CZ s.r.o. Globex Trading CZ s.r.o. nenese jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito subjekty. V souvislosti s tímto Vám doporučujeme, abyste si zjistili, kdo je správcem webových stránek, na které vstupujete.

Poskytnutím osobních údajů berete na vědomí skutečnosti uvedené v tomto dokumentu, zejména pak skutečnosti, že je Globex Trading CZ s.r.o. oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje shora uvedeným způsobem, a za podmínek a v rozsahu shora uvedeném.

 

Jednatel Globex Trading CZ s.r.o.                                        Yury Karida

Datum poslední aktualizace: 24. května 2018.

 

 

 

 

 

• V našich apartmánech je k dispozici bezplatný internet, bezdrátové připojení k WiFi.

- Yuri Karida, creative director

• Při příjezdu Vám nabízíme uvítací nápoj – čaj, kávu nebo minerální vodu.

- Yuri Karida, creative director

• Můžeme Vás vyzvednout na letišti v Karlových Varech, na vlakovém nádraží nebo na autobusové zastávce Tržnice.

- Yuri Karida, creative director

Apartmány v lázeňském centru Karlových Varů
Dvou nebo třípokojové apartmány za dostupné ceny v lázeňské zóně Karlových Varů v pěší vzdálenosti od termálních pramenů a sanatorií. Sleva 10% na léčbu.
Dovolená v Karlových Varech
Learn more
Dovolená v Karlových Varech